Κλίμακα Κοινωνικής Συνοχής και Συμφιλίωσης (SCORE/ΣΚΟΡ)
Σύνοψη Αποτελεσμάτων για την Κύπρο- 2015

Συμμετείχαν στην έρευνα 500 Ελληνοκύπριοι και 500 Τουρκοκύπριοι
 (πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις με δομημένα ερωτηματολόγια) 

Η κλίμακα Κοινωνικής Συνοχής και Συμφιλίωσης (SCORE/ΣΚΟΡ) είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για μέτρηση της ειρήνης σε πολυεθνικές κοινωνίες ανά τον κόσμο. Η κλίμακα έχει ως στόχο την παραγωγή συστάσεων πολιτικών αποφάσεων για ενδιαφερόμενους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και είναι ειδικά φτιαγμένο για πολυεθνικές κοινωνίες που βίωσαν σύγκρουση ενώ τώρα αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην προσπάθεια για οικοδόμηση ειρήνης και κράτους. 

Η κλίμακα ΣΚΟΡ εξετάζει 2 κύριες πτυχές της ειρήνης – κοινωνική συνοχή και συμφιλίωση. Η Κοινωνική Συνοχή αναφέρεται στη φύση της συνύπαρξης μεταξύ των ατόμων μιας κοινωνικής ομάδας και των διάφορων θεσμών του κράτους τους. Η συμφιλίωση αναφέρεται στις τρέχουσες προσπάθειες για εγκαθίδρυση της ειρήνης μεταξύ των ομάδων που προηγουμένως εμπλέκονταν σε διαμάχη ή σύγκρουση. 

 

Οι Ελληνοκύπριοι δηλώνουν χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής συνοχής σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους και αυτή η διαφορά εξηγείται κυρίως από τις βαθμολογίες στην «Ελευθερία από Διαφθορά», «Ικανοποίηση με την ποιότητα Αστικού Βίου» και «Αντιπροσωπευτικότητα των Θεσμών».   

Οι Τουρκοκύπριοι σκοράρουν χαμηλότερα σε όλες τις μεταβλητές (δηλώνοντας έτσι χαμηλότερη ροπή προς συμφιλίωση). Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των 2 κοινοτήτων είναι στην κοινωνική απόσταση. 

*(Αρνητικές μεταβλητές: Όσο ψηλότερα σκοράρει κανείς σε αυτές τις μεταβλητές, τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα συμφιλίωσης του) .

 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της κλίμακας ΣΚΟΡ

Η κλίμακα ΣΚΟΡ εξερευνά επίσης το αντίκτυπο των επιπέδων Κοινωνικής Συνοχής και Συμφιλίωσης πάνω στην Ετοιμότητα για Πολιτικό Συμβιβασμό στη Κύπρο :

Στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, η νεολαία είναι λιγότερο έτοιμη για πολιτικό συμβιβασμό. Επιπλέον, βρέθηκαν διαφορές φύλου σε σχέση με τη μελλοντική τάση για ψήφο σε ένα δημοψήφισμα (οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανόν να ψηφίσουν «ναι» σε σχέση με τους άνδρες). 

Στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, άτομα με αριστερές ιδεολογίες είναι περισσότερο πιθανόν να ψηφίσουν «ναι» σε ένα μελλοντικό δημοψήφισμα. Η νέοι Τουρκοκύπριοι σκοράρουν ψηλά στην ετοιμότητα για πολιτικό συμβιβασμό. 

Συγκεκριμένες δημογραφικές ομάδες αντιστέκονται στον πολιτικό συμβιβασμό:

Στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα: Γυναίκες Ηλικίας 18-35

Στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα: ΔΕΞΙΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ

Τι προβλέπει τον πολιτικό συμβιβασμό με την άλλη κοινότητα; (1) 

Το πιο κάτω διάγραμμα αναπαριστά τις μεταβλητές που προβλέπουν την ετοιμότητα για πολιτικό συμβιβασμό για την κάθε κοινότητα και τις μεταβλητές που προβλέπουν αυτές τις μεταβλητές είτε θετικά είτε αρνητικά.

Τι προβλέπει τον πολιτικό συμβιβασμό με την άλλη κοινότητα; (2) 

 

Στις πιο πάνω αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν και ομάδες μεταβλητών οι οποίες δεν είναι μέρος ούτε της κλίμακας κοινωνικής συνοχής αλλά ούτε της κλίμακας συμφιλίωσης. Κάποιες από αυτές είναι στενότερα συνδεδεμένες με την αστική ζωή και άρα την κοινωνική συνοχή. Αυτές είναι: Κατανάλωση πληροφορίας, Εμπλοκή στον Αστικό Βίο, Ασφάλεια Φαγητού, Ασφάλεια Υγείας και Ασφάλεια Περιβάλλοντος. Άλλες μεταβλητές, είναι στενότερα συνδεδεμένες με τις διομαδικές σχέσεις και άρα τα επίπεδα συμφιλίωσης και αυτές είναι: η ποιότητα και ποσότητα διομαδικής επαφής καθώς επίσης και η πολιτισμική απόσταση.

Κατανάλωση Πληροφορίας: Η κατανάλωση συνήθως άυλων αγαθών και υπηρεσιών σχετικών με πληροφορίες/ειδήσεις έτσι ώστε να ικανοποιήσει το άτομο μία ανάγκη του. 

Εμπλοκή στον Αστικό Βίο: Ατομικές και συλλογικές πράξεις που στοχεύουν στην ταυτοποίηση και στόχευση συγκεκριμένων ζητημάτων δημόσιας ανησυχίας (π.χ. συμμετοχή σε πολιτικές διαμαρτυρίες, μέλος σε πολιτικό κόμμα ή άλλους οργανισμούς). 

Ασφάλεια Φαγητού: Η δυνατότητα για πρόσβαση σε φαγητό (φυσικά και οικονομικά) έτσι ώστε να ικανοποιεί τις διατροφικές ανάγκες και προτιμήσεις του το άτομο. 

Ασφάλεια Υγείας: Αίσθηση ασφάλειας σχετικά με την υγεία του ατόμου και η γνώση ότι σε περίπτωση που η υγεία του δεν είναι ικανοποιητική, υπάρχουν τρόποι να αποκτήσει πρόσβαση σε φροντίδα έτσι ώστε να επιστρέψει σε επίπεδα καλής υγείας. 

Ασφάλεια Περιβάλλοντος: Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα για υποστήριξη ζωής. 

Πολιτισμική Απόσταση: Ο βαθμός στον οποίο τα άτομα νιώθουν ότι πτυχές τις δικής τους κουλτούρας είναι ανόμοιες με πτυχές της κουλτούρας της άλλης ομάδας. 

Διομαδική Επαφή: Η ποσότητα αλληλεπίδρασης που έχει ένα άτομο με μέλη της άλλης ομάδας.

 

Άλλοι προβλεπτικοί παράγοντες που συμπεριλήφθηκαν στα μοντέλα είναι οι εξής: 

 

Εκτελεστικές Λειτουργίες: Ένας όρος ομπρέλα που συμπεριλαμβάνει λειτουργίες όπως ο προσωπικός προγραμματισμός, πνευματική ευελιξία, αναχαίτιση, έναρξη και παρακολούθηση μιας πράξης.

 Αυτοπεποίθηση: Η πίστη στον εαυτό και τις ικανότητες του ατόμου. Περιγράφει μια εσωτερική κατάσταση στηριζόμενη στο τι πιστεύει και νιώθει το άτομο για τον εαυτό του. 

Κοινωνικές Δεξιότητες: Ομάδα δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες έτσι ώστε να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν ικανοποιητικές σχέσεις με άλλους. 

Εμπάθεια: Η ικανότητα να τοποθετεί κανείς τον εαυτό του στην θέση του άλλου έτσι ώστε να μπορεί να κατανοήσει ή/και να νιώσει τι βιώνει το άλλο άτομο από τη δική του προοπτική. 

Οικογενειακή Συνοχή: Ο συναισθηματικός δεσμός που έχουν τα μέλη μιας οικογένειας μεταξύ τους. 

Κοινωνικός Αποκλεισμός: Η περιθωριοποίηση συγκεκριμένων ατόμων και η αποτυχία να δοθούν τα δικαιώματα και ωφελήματα που κανονικά είναι διαθέσιμα στην κοινωνία σε αυτά τα άτομα εξαιτίας τις φυσικής τους εμφάνισης, των προσωπικών τους πιστεύω κ.τ.λ. 

Ικανοποίηση Προσωπικής Ζωής: Ο τρόπος με τον οποίο το άτομο αξιολογεί τη ζωή του. Είναι μία μέτρηση του ευ ζην και αξιολογείται χρησιμοποιώντας τις έννοιες της διάθεσης, ικανοποίησης με σχέσεις με τους άλλους και με επιτευγμένους στόχους, αυτο-αντίληψης και αυτοαντιλαμβανόμενης ικανότητας να αντεπεξέλθει το άτομο στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. 

Προκλήσεις στην προσπάθεια προσέγγισης διάφορων πληθυσμιακών ομάδων στην κοινωνία οι οποίες εναντιώνονται στον πολιτικό συμβιβασμό με την άλλη κοινότητα: 

Ελληνοκυπριακή Κοινότητα: 

Νεολαία: 

Πώς μπορούν να εμπλακούν οι νέοι στην ειρηνευτική διαδικασία όταν αντιμετωπίζουν το πιο άμεσο πρόβλημα της ανεργίας; Πώς να ενημερωθούν για την άλλη κοινότητα όταν δεν δίνουν σημασία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης;

Άτομα που εκλαμβάνουν την προοπτική της συνύπαρξης ως απειλητική:

Πώς να δημιουργηθεί ενδιαφέρον για διομαδική επαφή παράλληλα με τη μείωση της αντιλαμβανόμενης απειλής που βιώνουν αυτά τα άτομα; Πως να φυσιολογικοποιηθεί η ιδέα μιας ευρύτερης κοινωνίας η οποία θα συμπεριλάμβανε άτομα και από τις δύο κοινότητες; Ποιοι θα μπορούσαν να ήταν πρακτικοί τρόποι για να διευκολυνθεί η καλής ποιότητας επαφή, η επικοινωνία και οι κοινές δραστηριότητες με τα μέλη της άλλης κοινότητας; 

Άτομα που νιώθουν ότι δεν αντιπροσωπεύονται από τους θεσμούς: 

Πώς να βελτιωθεί η διαφάνεια των θεσμών και να ευνοηθεί η συμμετοχικότητα, και πιο συγκεκριμένα μια διαφανής και συμμετοχική  ειρηνευτική διαδικασία; Πώς να προωθηθεί η εμπλοκή στην ειρηνευτική διαδικασία ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα πιστεύω σχετικά με την λύση που μπορεί να έχει ένας πολίτης; 

Άτομα που βιώνουν συγκρούσεις στη προσωπική οικογενειακή τους ζωή: 

Πώς θα βοηθηθούν άτομα τα οποία βιώνουν δραματικές προσωπικές καταστάσεις να δουν πέρα από τις προσωπικές τους δυσκολίες και να ενοραματιστούν ένα μέλλον για τη πατρίδα τους; Πώς θα συνδεθεί η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και εμπάθειας με επιτυχημένη ζωή σε προσωπικό και εθνικό επίπεδο; 

Τουρκοκυπριακή Κοινότητα: 

Άτομα με Δεξιές Ιδεολογίες:

Πώς να απευθυνθεί κανείς στην δεξιά αφήγηση υποστηρίζοντας ότι μια πιθανή λύση θα υπονομεύσει τη συνοχή της κοινότητας των Τουρκοκυπρίων; Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θρησκεία για να προωθήσει τη γλώσσα της ειρήνης; 

Άτομα που νιώθουν τους Ελληνοκύπριους ως μια κοινότητα με διαφορετική κουλτούρα και κοινωνία:

Πώς να ξεπεραστεί το αρνητικό στερεότυπο ότι τα μέλη της άλλης κοινότητας είναι διαφορετικοί άνθρωποι; Πώς να αναπτυχθούν κοινωνικές δεξιότητες για καθημερινή συνύπαρξη με τους Ελληνοκυπρίους; 

Άτομα που νιώθουν έντονα αντιπροσωπευμένοι από τους Τουρκοκυπριακούς Θεσμούς:

Πώς μπορούν οι θεσμοί της ενωμένης Κύπρου να γίνουν αντιληπτοί ως οντότητες που θα αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα τους ακόμα περισσότερο από τους ήδη υπάρχων Τουρκοκυπριακούς θεσμούς; 

Άτομα με φτωχές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων:

Πώς να βοηθηθούν οι πολίτες, ειδικά οι λιγότερο μορφωμένοι και αυτοί που βιώνουν προσωπικές δυσκολίες να δουν μακροπρόθεσμα τα προσωπικά και εθνικά ζητήματα και να δουν τα προτερήματα που θα προσφέρει μια ολιστική λύση;